Mô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63017Mô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63017