Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Tiến-
dc.date.accessioned2018-10-29T04:16:52Z-
dc.date.available2018-10-29T04:16:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T (2018). Mô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 41-49vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63017-
dc.description.abstractQuá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý;-
dc.subjectMô hìnhvi
dc.subjectQuản lý khoa học công nghệvi
dc.subjectHà Namvi
dc.titleMô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Namvi
dc.title.alternativeModel of Community Participation in Science and Technology Management: The Case Study of Ha Nam Provincevi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4152.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Tiến-
dc.date.accessioned2018-10-29T04:16:52Z-
dc.date.available2018-10-29T04:16:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T (2018). Mô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 41-49vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63017-
dc.description.abstractQuá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý;-
dc.subjectMô hìnhvi
dc.subjectQuản lý khoa học công nghệvi
dc.subjectHà Namvi
dc.titleMô hình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Namvi
dc.title.alternativeModel of Community Participation in Science and Technology Management: The Case Study of Ha Nam Provincevi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4152.-
Appears in Collections:Policy and Management Studies