Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63019Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63019