Algorithmes de fouilles de données appliqués à la cartogtraphie en place et tests des stratégies robustes d'estimations des incertitudes de prédiction)numérique des sols : Mise en place et tests des stratégies robustes d'estimations des incertitudes de prédiction = Các thuật toán khai phá dữ liệu được áp dụng cho lập bản đồ đất kỹ thuật số: Cài đặt và kiểm tra các chiến lược ổn định cho việc ước lượng tính không chắc chắn của các dự đoán. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.312 LIE 2018 / 00054000054
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63131Algorithmes de fouilles de données appliqués à la cartogtraphie en place et tests des stratégies robustes d'estimations des incertitudes de prédiction)numérique des sols : Mise en place et tests des stratégies robustes d'estimations des incertitudes de prédiction = Các thuật toán khai phá dữ liệu được áp dụng cho lập bản đồ đất kỹ thuật số: Cài đặt và kiểm tra các chiến lược ổn định cho việc ước lượng tính không chắc chắn của các dự đoán. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.312 LIE 2018 / 00054000054
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63131