Plateforme de Calcul pour la modelisation multi-niveaux des materiaux = Nền tảng tính toán cho mô hình hóa đa cấp của vật liệu. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.7 PIR 2018 / 00054000055
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63133Plateforme de Calcul pour la modelisation multi-niveaux des materiaux = Nền tảng tính toán cho mô hình hóa đa cấp của vật liệu. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.7 PIR 2018 / 00054000055
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63133