Identification des principaux régulateurs dans le cancer du pancréas en utilisant les algorithmes évolutifs = Xác định các chất điều chỉnh chính trong ung thư tuyến tụy bằng cách sử dụng thuật toán tiến hóa. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện: Chương trình đào tạo thí điểm

LIC : Viện PNQT: 006.3 SER 2018 / 00054000057
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63135Identification des principaux régulateurs dans le cancer du pancréas en utilisant les algorithmes évolutifs = Xác định các chất điều chỉnh chính trong ung thư tuyến tụy bằng cách sử dụng thuật toán tiến hóa. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện: Chương trình đào tạo thí điểm

LIC : Viện PNQT: 006.3 SER 2018 / 00054000057
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63135