Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Mã xếp giá / Mã mượn trả : ĐHKHTN: 910.285 TA-M 2018 / 01050003882
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63144

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý quân sự hỗ trợ khu vực phòng thủ tỉnh Tây Ninh sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Mã xếp giá / Mã mượn trả : ĐHKHTN: 910.285 TA-M 2018 / 01050003882
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63144