Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

Mã xếp giá / Mã mượn trả : ĐHKHTN: 333.77 TR-G 2018 / 01050003883
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63145

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án xây dựng nút giao hoàn chỉnh nối quốc lộ 18 với khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

Mã xếp giá / Mã mượn trả : ĐHKHTN: 333.77 TR-G 2018 / 01050003883
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63145