Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

LIC : ĐHKHTN: 530.15 TR-T 2018 / 01050003884
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63146Nghiên cứu các tính chất nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC dựa theo mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trong phương pháp XAFS : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

LIC : ĐHKHTN: 530.15 TR-T 2018 / 01050003884
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63146