Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên trường âm - điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

LIC : ĐHKHTN: 530.15 LE-T 2018 / 01050003885
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63147Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên trường âm - điện phi tuyến trong siêu mạng pha tạp : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

LIC : ĐHKHTN: 530.15 LE-T 2018 / 01050003885
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63147