Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

LIC : 363.73874 VU-D 2018 / 01050004006
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63279Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định : Luận án TS. Khoa học môi trường: 624403

LIC : 363.73874 VU-D 2018 / 01050004006
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63279