Hoàn thiện và mở rộng phạm vi áp dụng một số phương pháp nhận dạng hiện đại trong xử lý - phân tích tài liệu địa vật lý hàng không : Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402

LIC : 551 NG-B 2018 / 01050004007
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63280Hoàn thiện và mở rộng phạm vi áp dụng một số phương pháp nhận dạng hiện đại trong xử lý - phân tích tài liệu địa vật lý hàng không : Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402

LIC : 551 NG-B 2018 / 01050004007
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63280