Nghiên cứu áp dụng hệ phương pháp phân tích, xử lý hiện đại xác định cấu trúc móng trước Kainozoi trên một số bể trầm tích thuộc thềm lục địa Việt Nam theo tài liệu trọng lực : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

LIC : 551.303 NG-D 2018 / 01050004008
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63281Nghiên cứu áp dụng hệ phương pháp phân tích, xử lý hiện đại xác định cấu trúc móng trước Kainozoi trên một số bể trầm tích thuộc thềm lục địa Việt Nam theo tài liệu trọng lực : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

LIC : 551.303 NG-D 2018 / 01050004008
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63281