Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

LIC : 335.4346 ĐA-V 2017 / 02050005228
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63446Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam và vận dụng trong giai đoạn hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

LIC : 335.4346 ĐA-V 2017 / 02050005228
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63446