Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 230 ĐO-H 2017 / 02050005230
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63448Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 230 ĐO-H 2017 / 02050005230
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63448