Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ công an nhân dân : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

LIC : 658.4012 TR-Q 2017 /
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63508Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ công an nhân dân : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

LIC : 658.4012 TR-Q 2017 /
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63508