Người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Tiếp cận cấu trúc xã hội (Nghiên cứu trường hợp Trường Giáo dưỡng số 02 - Bộ Công an) : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103

LIC : 364.36 ĐA-T 2018 / 02050005281
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63509Người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Tiếp cận cấu trúc xã hội (Nghiên cứu trường hợp Trường Giáo dưỡng số 02 - Bộ Công an) : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103

LIC : 364.36 ĐA-T 2018 / 02050005281
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63509