Phương thức chuyển dịch hàm ý trong câu hỏi từ tiếng Đức sang tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63587Phương thức chuyển dịch hàm ý trong câu hỏi từ tiếng Đức sang tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63587