Nghiên cứu thuật ngữ chỉ bệnh trong Tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 495.922802 NG-H 2018 / 02050005318
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63618Nghiên cứu thuật ngữ chỉ bệnh trong Tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 495.922802 NG-H 2018 / 02050005318
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63618