Xây dựng mô hình liên kết giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp dưới tiếp cận hệ thống đổi mới : Luận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

LIC : 658.4012 PH-T 2018 / 02050005319
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63620Xây dựng mô hình liên kết giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp dưới tiếp cận hệ thống đổi mới : Luận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chương trình đào tạo thí điểm)

LIC : 658.4012 PH-T 2018 / 02050005319
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63620