Khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính Anh - Việt (Trên văn bản chuyên ngành tài chính) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 495.922802 ĐO-N 2018 / 02050005321
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63622Khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính Anh - Việt (Trên văn bản chuyên ngành tài chính) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

LIC : 495.922802 ĐO-N 2018 / 02050005321
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63622