Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015 : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 324.25970755 PH-T 2018 / 02050005322
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63653Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015 : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 324.25970755 PH-T 2018 / 02050005322
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63653