Văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng hiện nay : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 307.76 PH-C 2018 / 02050005337
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63679Văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng hiện nay : Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

LIC : 307.76 PH-C 2018 / 02050005337
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63679