Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1986 đến năm 2010 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

LIC : 324.25970755 LU-H 2017 / 02050005348
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63697Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1986 đến năm 2010 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

LIC : 324.25970755 LU-H 2017 / 02050005348
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63697