Quản lý dạy học ở trường trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 373.1102 VI-T 2017 / 05050002962
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63828Quản lý dạy học ở trường trung học phổ thông Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 373.1102 VI-T 2017 / 05050002962
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63828