Quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 378.103 ĐI-T 2017 / 05050002998
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64365Quản lý hoạt động hợp tác đào tạo với doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 378.103 ĐI-T 2017 / 05050002998
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64365