Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 373.11 PH-S 2017 / 05050002999
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64373Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ về năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm. : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 373.11 PH-S 2017 / 05050002999
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64373