Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 378.1662 PH-C 2017 / 05050003000
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64382Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

LIC : 378.1662 PH-C 2017 / 05050003000
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64382