Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64438Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64438