Hiệp hội các trường đào tạo thông tin học Châu Á –Thái Bình Dương: cơ hội mới cho các khoa thông tin – thư viện Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66766Hiệp hội các trường đào tạo thông tin học Châu Á –Thái Bình Dương: cơ hội mới cho các khoa thông tin – thư viện Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66766