UEB - Conference Proceedings : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
 • Start-upInUniversityAndTheUniversity-EnterprisePartnership_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dinh, Van Toan; Nguyen, Phuong Mai (2016)

 • Khởi nghiệp và hợp tác với doanh nghiệp tại các trường đại học đang trở thành một xu hướng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các quôc gia đã phát triển, bởi các trường đại học luôn là nguồn cung cấp dồi dào các ý tưởng, tri thức, và công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhu cầu xã hội, lại là nơi sẵn có các nguôn lực về con người, trang thiết bị, không gian làm việc. Đại hoc có vai trò tạo môi trường đổi mới sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Ngược lại, hoạt động khởi nghiệp giúp thúc đẩy và thắt chặt hơn mối liên kết và hợp tác hiệu quả, bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần khai thác tối ưu các nguồn lực của nhà trường cho sự phát triển kinh tế ...

 • TheRoleOfEntrepreneurshipDevelopment_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dinh, Van Toan; Hoang, Van Hai; Nguyen, Phuong Mai (2016)

 • !n the modern economy, effective knowledge sharing is being considered as a break- through solution to enhance competitive advantage and strengthen the position o f enterprises and the economy as well. In a developing country like Vietnam, through training research activities and transferring scientific research results, universities are contributing significantly to knowledge sharing and development. However, activities to share and transfer knowledge within universities and from universities to enterprises are evaluated to have some shortcomings. Many research topics and research results are not related to the real situation of the economy and responsive to the needs of th...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2

UEB - Conference Proceedings : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
 • Start-upInUniversityAndTheUniversity-EnterprisePartnership_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dinh, Van Toan; Nguyen, Phuong Mai (2016)

 • Khởi nghiệp và hợp tác với doanh nghiệp tại các trường đại học đang trở thành một xu hướng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các quôc gia đã phát triển, bởi các trường đại học luôn là nguồn cung cấp dồi dào các ý tưởng, tri thức, và công nghệ phục vụ cho các ngành công nghiệp và nhu cầu xã hội, lại là nơi sẵn có các nguôn lực về con người, trang thiết bị, không gian làm việc. Đại hoc có vai trò tạo môi trường đổi mới sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Ngược lại, hoạt động khởi nghiệp giúp thúc đẩy và thắt chặt hơn mối liên kết và hợp tác hiệu quả, bền vững giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần khai thác tối ưu các nguồn lực của nhà trường cho sự phát triển kinh tế ...

 • TheRoleOfEntrepreneurshipDevelopment_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dinh, Van Toan; Hoang, Van Hai; Nguyen, Phuong Mai (2016)

 • !n the modern economy, effective knowledge sharing is being considered as a break- through solution to enhance competitive advantage and strengthen the position o f enterprises and the economy as well. In a developing country like Vietnam, through training research activities and transferring scientific research results, universities are contributing significantly to knowledge sharing and development. However, activities to share and transfer knowledge within universities and from universities to enterprises are evaluated to have some shortcomings. Many research topics and research results are not related to the real situation of the economy and responsive to the needs of th...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2