Các tội phạm về mại dâm theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam – Thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/677Các tội phạm về mại dâm theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam – Thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/677