Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/681
Title: Sự tổng hợp và đặc điểm cấu tạo phân tử của N-Metyl và NH-pehyđrotriazinoaza-14-crao-4 ete
Authors: Truong Hong, Hieu
To Hai, Tung
Dao Thi, Nhung
Le Tuan, Anh
Keywords: Phản ứng đa tác nhân;azacrown ether;NH-perhydrotriazinoaza crown ether;N-methylperhydrotriazinoaza;thioure
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 31. No. 1 17-22;
Abstract: Các dẫn xuất NH-perhydrotriazinoaza crown ether được tổng hợp với hiệu suất cao từ các hợp chất diarylaldehyde, aminoacetate và thioure hoặc guanidine. Phản ứng đa tác nhân dạng này cũng được áp dụng thành công khi ngưng tụ ba tác nhân N-methylamine chloride, diarylaldehyde và thioure. Cấu tạo của sản phẩm N-methyl perhydrotriazinoaza crown ether (4) được nghiên cứu và khẳng định bởi phương pháp nhiễu xạtia X đơn phân tử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/681
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31 No1.pdf
  • Description : 
  • Size : 522.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.