Sự tổng hợp và đặc điểm cấu tạo phân tử của N-Metyl và NH-pehyđrotriazinoaza-14-crao-4 ete

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/681Sự tổng hợp và đặc điểm cấu tạo phân tử của N-Metyl và NH-pehyđrotriazinoaza-14-crao-4 ete

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/681