Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Vân;  Advisor: Đặng, Thị Vân Chi , người hướng dẫn (2012)

 • 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chapter 1: Natural conditions and development history of Kim Lu Village: This chapter focuses on giving general information on geographical location, natural conditions and formation history of the village to conclude the village as a traditional one. Chap (...); Electronic Resources

 • Article


 • Authors: Mamoru, Shibayama; Trương, Xuân Luận; Go, Yonezawa; Yumio, Sakurai (2015)

 • Sakurai, Shibayama cùng một số nhà khoa học khác đang tiến hà|nh nghiên cứu quá trình thay đổi và hình thành đô thị từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XXI ở Hà Nội. Nguồn tài liệu sử dụng nghiên cứu gồm tài liệu về địa lý: các bản đồ và dữ liệu địa chí Phan Huy Lê, 2006], 150 di tích lịch sử - văn hóa, thông tin về các kiến trúc cổ còn lại (Yonezawa, Shibayama; 2008), thông tin về các công trình kiến trúc hiện đại từ thời kỳ Pháp thuộc và muộn hơn (Ota, 2006), các di tích lịch sử (Sakurai, Shibayama; 2007, 37), kết quả nghiên cứu thực địa ở khu phố cổ. Những tài liệu này được nghiên cứu bằng nhiều các phương pháp khác nhau. Nhóm GS. Sukarai chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử khu vực, nhóm GS. Shibayama sử dụng phương pháp tin học. Sakurai đã đưa ra giả thiết liên quan đến sự thay...

 • -


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn (2014)

 • Đô thị hóa là hiện tượng tất yếu, khách quan và có tính toàn cầu với sự chuyển đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá của một vùng, một khu vực hay một đơn vị từ nông thôn sang thành thị. Ở các nước phát triển, đô thị đã trở thành nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển đất nước, do đó nghiên cứu đô thị hóa phát triển mạnh mẽ với đủ mọi lĩnh vực nghiên cứu trong đó có Đô thị học, Xã hội học đô thị, kinh tế, địa lý, nhân học… Ở Việt Nam, nhất là từ khi đất nước thực hiện chính sách Đổi mới, nghiên cứu đô thị và đô thị hóa từ truyền thống đến hiện đại của các học giả trong nước có bước phát triển vượt bậc. Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ đời sống đô thị, trên bình diện cả nước, từng vùng miền hoặc từng đô thị cụ thể, bao gồm cả những nghiên cứu có tính tổng hợp, cả ...