Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Khổng, Quốc Khánh;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (2010)

  • 116 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động (...)