Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh , người hướng dẫn (2011)

  • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; 89 p. + CD-ROM; Nghiên cứu về sinh hoạt tín ngưỡng Then Tày và đời sống của những ông/bà Then, đồng thời cắt nghĩa về căn nguyên cho việc trở thành Then trong xã hội Tày, Lạng Sơn. Nghiên cứu tiểu sử bản thân một nhân vật tiêu biểu trong đối sánh với những người cùng mẫu, (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Choi, Hana;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn; Yu, In Sun, người hướng dẫn (2011)

  • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày khái niệm hợp tác phát triển, lịch sử hợp tác phát triển thế giới và các vấn đề mới nổi trong lĩnh vực hợp tác phát triển quốc tế; kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt Nam về tiếp nhận ODA. Khái quát quá trình phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt (...); Electronic Resources