Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh , người hướng dẫn (2012)

  • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Collecting secondary data and overviewing theoretical concepts on sustanable tourism development and overviewing the present situation of tourism in Son La provincebyfield observations, interviews and questionare. Analysising and evaluating the situations (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trần, Kim Cúc;  Advisor: Lâm Thị Mỹ Dung, supervisor (2012)

  • Chapter 1: The forming factors of Doi Son cultural space. Chapter 2: The specific characteristics of Doi Son cultural space. Chapter 3: Doi Son cultural space in Son Nam cultural sub-area; Electronic Resources; 106 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Trương, Quang Hải (2012)

  • 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của làng nghề đá Ninh Vân cũng như đời sống sản xuất và đời sống văn hóa cộng đồng của làng nghề đá. Tìm hiểu thực trạng nghề đá tại Ninh Vân, phân tích những khó khăn, thuận lợi hay những cơ hội, thách thức c (...); Electronic Resources