Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Triều, Ân; Dương, Sách; Hoàng, Lâm Giang (2015)

  • Trong tập hồi ký “Đầu nguồn” (NXB Văn Học, 1975) đồng chí Đặng Văn Cáp, một cán bộ bí mật Trung ương hoạt động ở căn cứ địa Cao Bằng những năm 1941 - 1945, có kể: “Trong số 43 anh em đã được dự lớp huấn luyện ở Nặm Quang cũng như các anh em Bác mới biết, Bác chú ý đến 3 đồng chí Bình Dương, Bắc Vọng (tên thực là Hoàng Đức Thạc, sau đổi là Lã) và Xích Thắng (...). Ba đồng chí này được Bác đặc biệt dìu dắt, các đồng chí nói trên đều trở nên những cán bộ cốt cán, sau này giữ những trọng trách của Đảng”. Bình Dương (tên khai sinh là Hoàng Nguyễn Kiên) người cùng quê với đồng chí Lã (Hoàng Đức Thạc), được học hành, chữ nghĩa khá đầy đủ, nhận thức sâu sắc cảnh đời tối tăm thiệt thòi của người dân sống kiếp nô lệ đọa đầy trong chế độ thực dân Pháp và phong kiến vua quan, từ những ...