Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh , người hướng dẫn (2011)

  • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; 89 p. + CD-ROM; Nghiên cứu về sinh hoạt tín ngưỡng Then Tày và đời sống của những ông/bà Then, đồng thời cắt nghĩa về căn nguyên cho việc trở thành Then trong xã hội Tày, Lạng Sơn. Nghiên cứu tiểu sử bản thân một nhân vật tiêu biểu trong đối sánh với những người cùng mẫu, (...); Electronic Resources