Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản. Chương 2: Văn hóa sản xuất và những ứng xử với điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái. Chương 3: Văn hóa đảm bảo đời sống của người Việt đồng bằng Bắc Bộ. Chương 4: Quy phạm xã hội và văn hóa tâm linh linh tín, tín ngưỡng của người Việt đồng bằng Bắc Bộ.