Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh;  Advisor: Vũ, Minh Giang (2017)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản. Chương 2: Văn hóa sản xuất và những ứng xử với điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái. Chương 3: Văn hóa đảm bảo đời sống của người Việt đồng bằng Bắc Bộ. Chương 4: Quy phạm xã hội và văn hóa tâm linh linh tín, tín ngưỡng của người Việt đồng bằng Bắc Bộ.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Thắng;  Advisor: Trương, Quang Hải, người hướng dẫn (2009)

 • Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; 136 tr. + CD-ROM; Tổng quan những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tài nguyên du lịch của huyện Hoa Lư và phụ cận. Phân tích hiện trạng phát triển du lịch k (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Đức Thanh , người hướng dẫn (2012)

 • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Collecting secondary data and overviewing theoretical concepts on sustanable tourism development and overviewing the present situation of tourism in Son La provincebyfield observations, interviews and questionare. Analysising and evaluating the situations (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Khổng, Quốc Khánh;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (2010)

 • 116 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động (...)