Một số nội dung và giá trị cơ bản của tư tưởng thiền Trần Thái Tông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7022Một số nội dung và giá trị cơ bản của tư tưởng thiền Trần Thái Tông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7022