Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7396



Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7396