Xác định tên một số loài thuộc chi tre (Bambusa Schreb.) do biến đổi hình thái ở Việt Nam bằng kỹ thuật phân tích AND

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7973Xác định tên một số loài thuộc chi tre (Bambusa Schreb.) do biến đổi hình thái ở Việt Nam bằng kỹ thuật phân tích AND

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7973