Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Tuyền; Nguyễn Minh Giảng; Đinh Thúy Hằng (2009-10-08)

 • Hai chủng vi khuẩn IN2 và IN12 được phân lập từ bùn đáy nước ngọt, đại diện cho hai nhóm vi khuẩn chính tham gia chu trình chuyển hóa sắt tại đây, bao gồm khử Fe(III) bằng các hợp chất hữu cơ và oxi hóa Fe(II) bằng nitrate. Hai chủng vi khuẩn nói trên có đặc điểm sinh lý hoàn toàn khác biệt nhau. chủng IN2 được phân lập từ mẫu bùn chân ruộng ngập nước là trực khuẩn, sinh trưởng kỵ khí bắt buộc bằng Fe(III) hoặc nitrate, thích hợp với môi trường có nồng độ muối cao hơn 1%. Chủng IN12 được phân lập từ mẫu bùn đáy ao nước ngọt là vi khuẩn kỵ khí tùy tiện, có tế bào hình ovan và thích hợp với môi trường có nồng độ muối từ 0-3%. Chủng IN12 thể hiện hoạt tính khử nitrate, oxi hóa Fe(II) cao, do đó có tiềm năng ứng dụng thực tế trong việc xử lý các nguồn nước nhiễm nitơ và ion kim loại Fe(...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng (2009)

 • Fe(II)-oxydizing NO3--reducing bacteria in sediment samples collected from freshwater aquifer, flooded paddy soil and estuarine area were quantified and analysed on species composition. The MPN results showed that among the three studied environments, flooded paddy soil had the highest number of these bacteria (9.3 • 103.g-1), five and two times higher than that of freshwater aquifer and estuarine sediment, respectively. Based on distinguish colony characteristics, 12 strains of Fe(II)-oxidizing, NO3-- reducing bacteria were isolated from MPN series and were set into five genetically different groups as proposed by ARDRA analyses with two restricition enzymes HaeIII and MspI, showing relatively high diversity of this bacterial group in the studied environments. Analysing species com...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng; Nguyễn, Minh Giảng (2010)

 • Hai chủng vi khuẩn IN2 và IN12 được phân lập từ bùn đáy nước ngọt, đại diện cho hai nhóm vi khuẩn chính tham gia chu trình chuyển hoá sắt tại đây, bao gồm khử Fe(III) bằng các hợp chất hữu cơ và oxy hóa Fe(II) bằng nitrate. Hai chủng vi khuẩn nói trên có các đặc điểm sinh lý hoàn toàn khác biệt nhau. Chủng IN2 được phân lập từ mẫu bùn chân ruộng ngập nước là trực khuẩn, sinh trưởng kỵ khí bắt buộc bằng Fe(III) hoặc nitrate, thích hợp với môi trường có nồng độ muối cao hơn 1%. Chủng IN12 được phân lập từ mẫu bùn đáy ao nước ngọt là vi khuẩn kỵ khí tùy tiện, có tế bào hình oval và thích hợp với môi trường có nồng độ muối từ 0 – 3%. Chủng IN12 thể hiện hoạt tính khử nitrate, oxy hóa Fe(II) cao, do đó có tiềm năng ứng dụng thực tế trong việc xử lý các nguồn nước nhiễm nitơ và ion kim lo...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng (2009)

 • Vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 trong các mẫu bùn thu thập ở thủy vực nước ngọt, chân ruộng ngập nước và vùng nước lợ ven biển được nghiên cứu về số lượng và tính đa dạng về thành phần loài. Kết quả thí nghiệm MPN cho thấy trong ba dạng môi trường nghiên cứu, mẫu bùn ở chân ruộng ngập nước có số lượng tế bào vi khuẩn này cao hơn cả (9,3  103 TB/g), gấp 5 lần mẫu bùn thủy vực nước ngọt và 2 lần so với mẫu bùn ven biển. Dựa trên những khác biệt về hình thái khuẩn lạc,12 chủng đơn được phân lập từ các mẫu MPN khác nhau. Theo kết quả phân tích ARDRA sử dụng hai enzyme giới hạn HaeIII và MspI, các chủng này được xếp vào 5 nhóm di truyền khác nhau, chứng tỏ tính đa dạng khá cao của vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 tại các môi trường nghiên cứu. Phân tích thành phần loài trong quần th...