Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng; Vũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng (2009-01-14)

 • Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải. 12 chủng NRB được phân lập từ ba dạng môi trường sinh thái trên thể hiện tính đa dạng di truyền cao theo phân tích RFLP 16S rADN sử dụng hai enzyme HaeIII và MspI. Mẫu thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được sử dụng trong thí nghiệm làm giàu NRB với nguồn cơ chất Na-lactat và Na-benzoat. Phân tích điện di biến tính (DGGE) tập hợp NRB trong các mẫu làm giàu cho thấy tính đa dạng ca...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng (2009)

 • Fe(II)-oxydizing NO3--reducing bacteria in sediment samples collected from freshwater aquifer, flooded paddy soil and estuarine area were quantified and analysed on species composition. The MPN results showed that among the three studied environments, flooded paddy soil had the highest number of these bacteria (9.3 • 103.g-1), five and two times higher than that of freshwater aquifer and estuarine sediment, respectively. Based on distinguish colony characteristics, 12 strains of Fe(II)-oxidizing, NO3-- reducing bacteria were isolated from MPN series and were set into five genetically different groups as proposed by ARDRA analyses with two restricition enzymes HaeIII and MspI, showing relatively high diversity of this bacterial group in the studied environments. Analysing species com...

 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Hanh; Duong, Van Hop; Nguyen, Hong Minh; Dinh, Thuy Hang (2009-04-24)

 • Via enrichment procedures carried out on a dioxin contaminated sediment sample from lotus pond at Danang airport, a microbial community assigned as DN553 with high capability of carbazol degradation was established. Analyses of community structure by using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) of 16S rDNA fragments indicated that Achromobacter and Alcaligenes species dominated in this enrichment culture. In addition to carbazol, the enrichment culture was also able to utilize other PAH compounds such as naphthalene and phenanthrene as the only carbon and energy sources. In the presence of different PAH as growth substrates, the community structure changed accordingly, however the Achromobacter and Acaligenes groups still remained. Thus, the enrichment cultures DN553 could b...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyền; Đinh, Thúy Hằng (2009)

 • Vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 trong các mẫu bùn thu thập ở thủy vực nước ngọt, chân ruộng ngập nước và vùng nước lợ ven biển được nghiên cứu về số lượng và tính đa dạng về thành phần loài. Kết quả thí nghiệm MPN cho thấy trong ba dạng môi trường nghiên cứu, mẫu bùn ở chân ruộng ngập nước có số lượng tế bào vi khuẩn này cao hơn cả (9,3  103 TB/g), gấp 5 lần mẫu bùn thủy vực nước ngọt và 2 lần so với mẫu bùn ven biển. Dựa trên những khác biệt về hình thái khuẩn lạc,12 chủng đơn được phân lập từ các mẫu MPN khác nhau. Theo kết quả phân tích ARDRA sử dụng hai enzyme giới hạn HaeIII và MspI, các chủng này được xếp vào 5 nhóm di truyền khác nhau, chứng tỏ tính đa dạng khá cao của vi khuẩn oxy hoá Fe(II), khử NO3 tại các môi trường nghiên cứu. Phân tích thành phần loài trong quần th...