Lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8252Lý thuyết Noether đối với phương trình tích phân dạng chập

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8252