Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491