Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính

LIC : 519.2 TR-T 2015 / 01050002214
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính

LIC : 519.2 TR-T 2015 / 01050002214
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582