Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9214Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9214